IMAGES UPLOAD - PHANMEMTODAY
Không
logo.png
Picasa Flickr Imgur Imageshack Postimage
  • Khi upload, nếu bị lỗi bạn có thể đổi sang máy chủ khác.
  • Dung lượng của mỗi ảnh không nặng hơn 5 Mb.
  • Bạn có thể chọn upload cùng một lúc nhiều ảnh.
  • Bạn có thể lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.